Trong một kiến trúc tổng thể của ngôi nhà thì thiết kế ngoại thất đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta xem thiết kế nội thất là cốt lõi của bên trong ngôi nhà thì ngoại thất chính là cánh cửa để khám phá điều cốt lõi đó. Nếu không thể mở được cánh cửa ngoại thất thì giá trị cốt lõi của thiết kế nội thất sẽ khó có thể tiếp cận. Tất cả các công trình kiến trúc dù lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp thì đều bao gồm 2 bộ phận cấu thành cơ bản là nội thất và ngoại thất. Hai thành tố này là kết cấu hợp thành để tạo dựng nên 1 công trình xây dựng hoàn chỉnh.